សម្លៀកបំពាក់​របស់​ក្មេង​ម្នាក់ បានធ្វើ​ឲ្យ​វា​រួច​ផុតពី​កណ្តាប់ដៃ​ពួក​ជួញដូរ​មនុស្ស​ – CEN