យកម៉ូទ័របូមទឹកដាក់អាង និងពាងដើម្បីប្រើប្រាស់ ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី ឆក់​បុរសម្នាក់ស្លាប់ – CEN