ពលករខ្មែរជាង៤០ភាគរយធ្វើការនៅថៃ ពុំទាន់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវ តែរាជរដ្ឋាភិបាល នៅពីក្រោយខ្នងពួកគេជានិច្ច – CEN