រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ គ្រោងបន្តធ្វើការកសាងផ្លូវជិត២ពាន់គីឡូម៉ែត្រទៀតនៅក្នុងក្រុង – CEN