ទៅ​ទារបំណុល បុរស Zimbabwe ម្នាក់ បែរជា​ត្រូវ​ស្ត្រី ៣​នាក់ ចាប់​… រំលោភ​ទៅ​វិញ​ – CEN