កម្ពុជា​បាន​និង​កំពុង​សហការ​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ការអនុវត្ត​ការផ្សាភ្ជាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​ទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ ​ – CEN