ក្រុមហ៊ុន EZECOM សម្ពោធ​ភាពជា​ដៃគូ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MICROSOFT និង​ទទួល​សិទ្ធិ​ចែកចាយ OFFICE 365 នៅ​កម្ពុជា​ – CEN