មើលឲ្យជាក់ សឹមញាក់ចិញ្ចើម! (ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨) – CEN