ឃុំខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ដែល​ធាក់​ផ្តួល​រួច​ដណ្តើមយក​ម៉ូតូ​ក្មេងស្រី​សិស្សសាលា ហើយ​ទុក​ម៉ូតូ​ចាស់​ខ្លួនឯង​ចោល​ – CEN