ឈាម​សត្វ​ប្រឡាំងកាស់ “horseshoe crab” USD$15,000 ក្នុង​មួយ​លីត្រ​ – CEN