ក្រសួងមហាផ្ទៃ កំពុង​រៀបចំ​លិខិត​ស្នាម ដើម្បី​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍ និង​ច្បាប់​សញ្ជាតិ​ – CEN