ការរំលោភយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ត្រូវតែទទួលទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹង – CEN