ហើយ​អី​ក៏ យ៉ាង យ៉ាង ហ្នឹង​?! នេះ​បាន​ហៅថា ស្រឡាញ់​ដូច​កូន​មែន​!! – CEN