អំពាវនាវ​អោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ទុកដាក់​សំរាម ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ – CEN