ជំរុញ​អោយ​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន និង​មន្ទីរ​ជំនាញ ពង្រឹង​សេវាសាធារណៈ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អោយ​ចំ​គោលដៅ និង​ឲ្យបាន​លឿន​ – CEN