មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ ដោយ​ពុល​ត្រី​ក្រពត និង​ពុល​មាន​លក្ខណៈ​ធ្ងន់ធ្ងរ​បាន​កើតមាន​ខេត្ត​កោះកុង – CEN