ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០-២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ កម្ពុជា​ទទួល​សម្ភា​ធ​ទាប រាជធានី​-​ខេត្ត​អាច​ប្រឈម​នឹង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN