ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​អនុស្សរណ​:​បញ្ជូន និង​គ្រប់គ្រង ពលករ​ខ្មែរ​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី , កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ ម៉ាឡេស៊ី ចំនួន ៤៦៥៤១​នាក់ – CEN