នេះបានថាអ្នកច្នៃប្រឌិត គំនិតសិល្បៈខ្លាំងណាស់ នែ៎ក! សូមសរសើររឿងពូកែនឹកឃើញរូបយកមកប្រដូចណាស់ កូនអើយកូន! – CEN