ទឹកជំនន់​ដែល​ហូរ​ធ្លាក់​មកពី​ប្រទេស​ថៃ និង​ស្រុក​ម៉ាឡៃ បាន​បង្ក​ឲ្យ​ទឹក​ក្នុង​អាង​អូ​ខៃ​ដន ហក់​ឡើងដល់​កម្រិត​ប្រកាសអាសន្ន​ – CEN