គិលានុប្បដ្ឋាយិកា​ម្នាក់ យក​អ្នកជំងឺ​ពិសោធ​ន៍ជំនាញ​រស់​ឡើង​វិញ និង​បំបាត់​ភាព​អផ្សុក ត្រូវ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់គុក ១​ជីវិត – CEN