ចាប់​ប៊ីចេង​ក្លែងក្លាយ យក​ពី​ប្រទេស​ចិន មក​ច្រក​នៅ​កម្ពុជា បន្លំ​ធ្វើ​ជា​ប៊ីចេង​សញ្ញា​ខ្ទះ​ទ្រ​វែក​ – CEN