សម្តេច​ក្រឡាហោម​ថា ៖ សម័យ​សន្តិភាព​និង​អភិវឌ្ឍន៍​នេះ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ស្លាប់ និង​របួស​ច្រើន​ជាង​សម័យ​ច្បាំង​គ្នា​ – CEN