ធម្មជាតិ​អើយ ម្តេច​ក៏​ដាច់​មេត្តា​! គ្នា​កំពុង​រួមមេត្រី បែរ​ជា​ប្រល័យ​ទាំង​គូ​… ដូច្នេះ​! – CEN