ស្តាប់​បញ្ហា​គ្រប់យ៉ាង​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការ​កែលម្អ​ក្នុង​សហគមន៍ – CEN