ឧ​ត្ត​ម​ស្នងការ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​បន្ត​លើកស្ទួយ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី និង​សិទ្ធិ​លំនៅឋាន​តាម​បទដ្ឋាន​ជាតិ​-​អន្តរជាតិ​ឲ្យ​បានល្អ​ – CEN