សត្វ ឬ​មនុស្ស​? កូន​ទើប​កើត​ពុំទាន់​ស្លាប់​ផង យក​គ្នា​ទៅ​ចោល​ក្នុង​ធុងសំរាម រួច​ដើរ​ចេញ​ទៅ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN