បារាំង​ជួយ​ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺអេដស៍ ឲ្យបាន​ជោគជ័យ នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ក្នុងទិសដៅ ៩៥-៩៥-៩៥ – CEN