អនុភាព​អគ្គិសនី​សរុប​ក្នុងស្រុក​ឆ្នាំ​២០១៧ មាន​ចំនួន ១.៨៦៦ មេហ្កា​វ៉ាត់ ក្នុង​ទំហំ​វិនិយោគ​ចំនួន ៣.៧៣២ លាន​ដុល្លារ​ – CEN