កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យឡើងវិញ​ទាំងស្រុង លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន – CEN