បរិភោគ​ចេក​កុំ​ចោល​សំបក ព្រោះ​វា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជួយ​បញ្ចុះទម្ងន់​, រក្សា​សម្ផស្ស​ – CEN