ដូង “​ឃ្លោក​” ដែល​មាន​តម្លៃ ១ ផ្លែ​ជាង ១០​ដុល្លារ សូម​អញ្ជើញ​! សូម​អញ្ជើញ​! – CEN