រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ៖ កម្ពុជា​នឹង​ទទួលបាន​ជ័យលាភី ទីក្រុង​ទេសចរណ៍ ស្អាត​អាស៊ាន​ – CEN