កម្ពុជា​បញ្ចប់​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន ដោយ​ជោគជ័យ​នៅថ្ងៃនេះ​ – CEN