រដ្ឋបាល​រាជធានី​មាន​គម្រោង​រៀបចំ Master Plan លើ​ការដាំ​ដើមឈើ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​អ៊ុក​ស៊ីហ្សែ​ន​សម្រាប់​មនុស្ស​ – CEN