ឆ្លុះ​ប​ញ្ជាំ​ង​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស ត្រូវ​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​នូវ​រាល់​ល្បិចកល​របស់​ជនល្មើស – CEN