គ្រាប់មីន និង​យុទ្ធភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ នៅ​តែ​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់ ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ – CEN