វគ្គ ៖ កុំដំដរភ្នែកគេ ព្រោះតែ… សប្បាយជ្រុលឲ្យសោះណា៎! – CEN