រដ្ឋ​មន្ត្រី​សុខាភិបាល ក្រើនរំលឹក​ដល់​សាធារណជន ឲ្យមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន និង​ចូលរួម​អនុវត្ត​វិធានការ បង្ការ​ការ​ពិសា​ត្រី​ក្រព​តពុល – CEN