ជួប​កម្មករ កម្មការិនី ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​តម្រូវការ​ចាំបាច់​នានា និង​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​ – CEN