ណែនាំ​ឱ្យ​យុវជន​ដាក់ចិត្ត​សិក្សា​ស្វែងយល់ និង​បើក​ចិត្ត​ឱ្យ​ទូលាយ​រៀនសូត្រ​ដើម្បី​កែលម្អ និង​ទទួលយក​ចំណុចខ្លាំង​ – CEN