គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​អាហារូបករណ៍​សិស្ស​-​និស្សិត​ក្រីក្រ ជម្រុញ​អោយ​និស្សិត​រៀន​ចប់​ត្រូវតែ​ចេះ – CEN