ប្រជារាស្ត្រ ៥៤២​គ្រួសារ ក្នុងស្រុក​ជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម​បានទទួល​ព្រះរាជ​អំណោយ​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ​ដោយផ្ទាល់​ – CEN