លោក Kim Jong-Un បាត់ស្រមោល​ចម្លែក ព្រោះ​ពុំ​បង្ហាញខ្លួន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់​នៅ​ប្រទេស​នេះ​ – CEN