បរិមាណ​ផល​កៅស៊ូ ឆ្នាំ ២០១៨ សម្រេច​បាន​លើស​ពី​ឆ្នាំមុន​ជាង ៣០% – CEN