បើកប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ជូនអតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជន ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN