ឈឺចាប់​ប៉ុនណា​! គ្រា​មកដល់​ផ្ទះ តាម​ទាន់​ប្រពន្ធ​កំពុង​បង្កាត់ភ្លើង​ស្នេហ៍​ជាមួយ​ប្រុស​ផ្សេង​បែបនេះ តើ​គាត់​នឹងធ្វើ​សាហាវ​បែបណា? – CEN