តើ​ផ្កាអ័រគីដេ នៅ​កម្ពុជា មាន​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​? – CEN