ដង្កូវមានពិស Automeris io ជាដង្កូវមេអំបៅ នៅ Mariposario Montezuma Garden ឯប្រទេស Costa Rica (មានវីដេអូ) – CEN