អនុញ្ញាត​ជនរងគ្រោះ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ចំនួន ១៣៥​នាក់ ទៅ​មូលដ្ឋាន​របស់​ខ្លួន​វិញ​ – CEN